home
bedrijfsprofiel
werkgebieden
werkwijze

referenties
partners
contact
links

 
 
   

Disclaimer / Algemene voorwaarden van Rijp CMC b.v

De onderstaande tekst voor de disclaimer is van toepassing op de website van Rijp CMC b.v. Hierna verder te noemen Rijp.

Disclaimer
Rijp spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Rijp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging van de website of webpaginaís.
De website van Rijp bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.rijp.info liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Rijp. Rijp is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. Rijp geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen of ander materiaal op externe sites of bronnen. Koppeling met documenten of sites van derden houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website vermenigvuldigt. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Rijp.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Rijp aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Rijp vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Rijp en zij geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site en de eventueel hieraan verbonden diensten. Tevens is Rijp niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site van Rijp of van anderen buiten haar site.
Rijp behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen de webpagina en de hieraan gekoppelde diensten te gebruiken. In aansluiting daarop kan Rijp de toegang tot de webpagina monitoren.

Algemene voorwaarden Rijp CMC b.v

Op alle activiteiten van Rijp ģ  zijn de algemene levering en inkoopvoorwaarden van Rijp CMC b.v van toepassing. Deze kunt u hieronder downloaden als PDF bestand.
De voorwaarden van Rijp CMC B.V zijn gedeponeerd onder nr. 20125570 bij de KVK te Breda. Een geprint exemplaar wordt u desgewenst op eerste verzoek toegezonden.

Download hier PDF
Algemene_leveringsvoorwaarden.pdf

Bijna 600.000 oude ouderen willen onbereikbaar blijven voor internet
De Unie KBO pleit terecht om voor deze ouderen een..
[lees verder]

Alleen jongeren en senioren willen kopen
Meubelwinkels, autoverkopers en makelaars moeten h..
[lees verder]

Marketingtrends 2009; sociale netwerken, 50+ doelgroepen en communities
Goed om te lezen dat seniorenmarketing of 50+ mark..
[lees verder]